ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

PAZIŅOJUMS PAR KREDITORU SAPULCI

PAZIŅOJUMS

Aktualitātes

PAZIŅOJUMS PAR KREDITORU SAPULCI

Ar Ekonomisko lietu tiesas 2023.gada 24.marta spriedumu civillietā Nr.C75010823 Baltic International Bank SE, reģ.Nr.40003127883, tika atzīta par likvidējamu un tika uzsākts tās likvidācijas process. Par Baltic International Bank SE likvidatoru ir iecelts zvērināts advokāts Olavs Cers, turpmāk tekstā – likvidators. Ar šo likvidators paziņo, ka likvidējamās Baltic International Bank SE pirmā kreditoru sapulce notiks 2023.gada 29.septembrī, plkst.11.00, Bellevue Park Hotel Riga konferenču zālē “Berlin“ Slokas iela 1, Rīga. Reģistrēšanās sapulcei tiek uzsākta plkst.10.00. Sapulces darba kārtība: Sapulces reglamenta pieņemšana. Kreditoru sapulces pārstāvju ievēlēšana kreditoru sapulces protokola parakstīšanai. Likvidatora ziņojums. Likvidācijas plāna apstiprināšana. Likvidatora atlīdzības un citu ar likvidācijas procesu saistītu izdevumu apmēra noteikšana. Likvidējamās kredītiestādes mantas atsavināšanas kārtības noteikšana. Speciālistu pieaicināšana. Mierizlīgumu slēgšana kredītiestādes likvidācijas procesā. Kreditoru komitejas ievēlēšana Kreditoru sapulce notiks valsts valodā. Kreditori ir tiesīgi piedalīties sapulcē personīgi, vai ar pilnvarotā pārstāvja starpniecību. Likvidējamai Baltic International Bank SE kreditoru prasījumu apmērs likvidācijas procesa uzsākšanas dienā bija EUR 88 064 144,95. Likvidējamās Baltic International Bank SE kreditoru sapulcē aicināti piedalīties tie kreditori, kuru prasījumi pārsniedz 1 % no visu kreditoru prasījumu summas. Kreditori, kuru prasījumi nesasniedz 1% no visu prasījumu kopsummas ir tiesīgi apvienoties un sevis pārstāvēšanai pilnvarot pārstāvi. Kreditori ir tiesīgi sevis pārstāvēšanai pilnvarot ne vairāk kā vienu pārstāvi. Visi kreditori, kuri plāno kreditoru sapulcē piedalīties ar pilnvarotā pārstāvja starpniecību, tiek aicināti savlaicīgi, bet ne vēlāk kā desmit darba dienas pirms noteiktā sapulces datuma iesniegt likvidatoram pārstāvības tiesības apliecinošus dokumentus, adresējot tos likvidējamās Baltic International Bank SE likvidatoram Olavam Ceram jebkurā no zemāk norādītajiem veidiem: klātienē Rīgā, Grēcinieku ielā 6, darba dienās darba laikā no plkst.10:00 līdz 16:00 nosūtot pa pastu kā ierakstītu pasta sūtījumu uz adresi Grēcinieku ielā 6, Rīga, LV-1050, Latvija nosūtot elektroniska dokumenta formā atbilstoši Elektronisko dokumentu likumam noformētus uz kredītiestādes elektroniskā pasta adresi: secretary@bib.eu Kreditora pārstāvība īstenojama ar notariālā kārtībā noformētu un apliecinātu pilnvaru, kurā norādīts pilnvarojuma apjoms, tajā skaitā, arī tiesības piedalīties un balsot kreditoru sapulcē. Ja kreditora pārstāvības tiesību kreditoru sapulcē apliecinoši dokumenti pievienoti pieteiktajam kreditora prasījumam, atkārtoti tie nav jāiesniedz, reģistrācijas brīdī uzrādot to orģinālu, ja prasījumam pievienota kopija, vai kopiju, ja prasījumam pievienots oriģināls. https://www.vestnesis.lv/op/2023/154.KM1

PAZIŅOJUMS par likvidējamās Baltic International Bank SE likvidāciju un Seifa nomas līguma darbības izbeigšanu

Rīgā, 2023.gada 11.aprīlī Nr.   Ar Ekonomisko lietu tiesas 2023.gada 24.marta spriedumu civillietā Nr. C75010823 Baltic International Bank SE, reģ.Nr.40003127883, turpmāk – Banka, tika atzīta par likvidējamu un tika uzsākts tās likvidācijas process. Par Bankas likvidatoru ir iecelts zvērināts advokāts Olavs Cers, turpmāk – likvidators.   Ievērojot  to, ka pēc likvidācijas uzsākšanas Banka vairs nesniegts ierastos pakalpojumus un neveiks klientu apkalpošanu, Klienta Seifa nomas līguma, turpmāk – Līgums, darbība tiek izbeigta ar 2023.gada 24.martu un klientam piešķirtā seifa saturs uzskatāms par trešo personu mantu.   Saskaņā ar Kredītiestāžu likuma 133.panta pirmās daļas  2.punkta noteikumiem kreditori – vai citas personas, kurām ir prasījuma tiesības pret Banku, ir tiesīgi pieteikt savas prasības un pretenzijas likvidatoram triju mēnešu laikā no paziņojuma oficiālajā izdevumā Latvijas Vēstnesis.   Ievērojot minēto Likvidators aicina klientu ne vēlāk kā triju mēnešu laikā no sludinājuma publicēšanas oficiālajā izdevumā Latvijas Vēstnesis, t.i. laikā no 2023.gada 29.marta līdz 2023.gada 29.jūnijam ieskaitot, iesniegt likvidatoram pieteikumu klienta seifa satura pārņemšanai.  Pieprasījums likvidatoram nosūtāms latviešu valodā uz elektroniskā pasta adresi bib.likvidators@cersjurkans.lv, vai ierakstītā pasta sūtījumā uz Strēlnieku iela 9 – 4, Rīga, LV- 1010, Latvija.   Par klienta nomātā seifa atvēršanas laiku un seifa atvēršanas procedūru, kā arī klienta izmaksām līdz seifa atvēršanai, klienti tiks informēti, atbildot uz klientu iesniegto pieprasījumu.   Seifa satura pārņemšana būs iespējama pēc AML procedūras veikšanas klientam.   Visus no Līguma izrietošos maksājums, izdevumus un zaudējumus, ja tādi Bankai būs radušies līdz seifa atvēršanas brīdim, klientam ir pienākums apmaksāt līdz seifa atvēršanas dienai.     Ja AML procedūras rezultāti radīs Likvidatoram pamatotas šaubas par klienta Līguma II daļas 3.18.punkta pārkāpumu un/vai citus drošības riskus, Likvidators nekavējoties par minēto informēs kompetentas valsts institūcijas, tajā skaitā Finanšu izlūkošanas dienestu, un nodos seifa saturu to rīcībā.   Pēc 2023.gada 29.jūnija, ja klients nebūs rakstiski pieteicies seifa satura pārņemšanai, vai nebūs veicis visus pienākošos maksājumus un/vai neieradīsies Bankā atbrīvot seifu, seifa piespiedu atvēršana saskaņā ar Līguma II daļas 7.2.5., 7.2.6., 7.3. un 8.4.punktu noteikumiem notiks bez klienta klātbūtnes Likvidatora un viņa pieaicinātu personu klātbūtnē, tādā gadījumā lēmumu par turpmāku rīcību ar seifa saturu pieņems Likvidators.     Likvidējamās Baltic International Bank SE likvidators zvērināts advokāts Olavs Cers

Paziņojums par Baltic International Bank SE likvidācijas uzsākšanu un kreditoru prasījumu vai citu pretenziju pieteikšanu

citas valodas   Ar Ekonomisko lietu tiesas 2023.gada 24.marta spriedumu civillietā Nr.C75010823 Baltic International Bank SE, reģ.Nr.40003127883, tika atzīta par likvidējamu un tika uzsākts tās likvidācijas process. Par Baltic International Bank SE likvidatoru ir apstiprināts zvērināts advokāts Olavs Cers. 2023.gada 24.marts uzskatāms par datumu, ar kuru kredītiestāde ir atzīta par likvidējamu.   Likvidējamās Baltic International Bank SE likvidatora darbības vieta ir Rīga, Grēcinieku iela 6, LV-1050,  tālruņa numurs saziņai ir +371 67000444 vai +371 67365865 (darba dienās darba laikā no plkst.09:00 līdz 17:00). Saziņas elektroniskā pasta adrese bib.likvidators@cersjurkans.lv.   Kreditoru prasījumi un citu personu prasības un citas pretenzijas pret likvidējamo Baltic International Bank SE, ir piesakāmi likvidatoram 3 (trīs) mēnešu laikā no sludinājuma publikācijas dienas. Pēc šī termiņa pieteiktie kreditoru prasījumi tiks izskatīti un apmierināti Kredītiestāžu likuma 139.3panta 3.punktā noteiktajā kārtībā.   Kreditora pieteikums jāsagatavo latviešu valodā, vai, ja tas sagatavots citā valodā, tam jāpievieno notariāls tulkojums latviešu valodā. Kreditoru prasījumam pievienojami dokumentu oriģināli, vai notariāli apliecinātas dokumentu kopijas, ievērojot 1961.gada Hāgas konvencijas par ārvalstu publisko dokumentu legalizācijas prasības atcelšanu prasības.    Kreditoriem savu prasījumu kopsumma ārvalstu valūtā prasījumā jāpārrēķina un jānorāda eiro saskaņā ar Eiropas Centrālās bankas noteikto ārvalstu valūtas kursu uz 2022. gada 12.decembri.   Likvidējamās Baltic International Bank SE kreditoru prasījumus un tos pamatojošos dokumentus iespējams iesniegt, adresējot tos likvidējamās Baltic International Bank SE likvidatoram Olavam Ceram jebkurā no zemāk norādītajiem veidiem: klātienē Rīgā, Strēlnieku ielā 9-4, darba dienās darba laikā no plkst.09:00 līdz 17:00; nosūtot pa pastu kā ierakstītu pasta sūtījumu uz adresi Strēlnieku ielā 9-4, Rīgā, LV-1010, Latvijā; nosūtot elektroniska dokumenta formā atbilstoši Elektronisko dokumentu likumam noformētu kreditoru prasījumu, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu, uz likvidatora elektroniskā pasta adresi: bib.likvidators@cersjurkans.lv. Ja kreditors kreditora prasījumam pievieno dokumentu atvasinājumus, likvidators ir tiesīgs pieprasīt uzrādīt dokumentu oriģinālus, un kreditoram ir pienākums tos uzrādīt. Likvidators ir tiesīgs pieprasīt citus dokumentus, vai to atvasinājumus, ja tas nepieciešams lēmuma pieņemšanai par kreditora prasījumu. Kreditoram – fiziskajai personai – nepieciešams iesniegt šādus dokumentus: Fiziska persona – rezidents Fiziska persona – nerezidents Kreditora prasījuma iesniegumu, kas sagatavots kā juridiski saistošs dokuments saskaņā ar Latvijas Republikas ārējo normatīvo aktu prasībām un kas satur: faktisko apstākļu izklāstu; kreditora konta numurus likvidējamajā Baltic International Bank SE un atmaksājamo naudas līdzekļu apmēru; kredītiestādes konta numuru, uz kuru pārskaitīt naudas līdzekļus; informāciju par to, vai kreditors ir uzskatāms par ieinteresēto personu Kredītiestāžu likuma 1. panta pirmās daļas 36.punkta izpratnē; informāciju par to, vai kreditors ir uzskatāms par politiski nozīmīgu personu, politiski nozīmīgas personas ģimenes locekli vai ar politiski nozīmīgu personu cieši saistītu personu Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma 1.panta 18., 181. un 182.punkta izpratnē; kreditora elektroniskā pasta adresi un apliecinājumu, ka kreditors saziņai ar likvidējamo Baltic International Bank SE  piekrīt izmantot elektroniskās saziņas veidu un piekrīt likvidējamās Baltic International Bank SE likvidācijas procesā dokumentus saņemt elektroniski; apliecinājumu, ka kreditors un/vai tā pārstāvis ir informēts un piekrīt, ka likvidējamā Baltic International Bank SE apstrādā viņu personas datus kreditora prasījuma izskatīšanas nolūkiem un citiem pamatotiem nolūkiem visā likvidācijas procesa laikā. Dokumentus, kas apstiprina naudas līdzekļu likumīgo izcelsmi, norādot un detalizēti paskaidrojot naudas līdzekļu likumīgu izcelsmi. Dokumentus, kas apliecina, ka uz kreditora vārda ir atvērts bankas konts, kas norādīts kreditora prasījuma iesniegumā (bankas konts, uz kuru kreditors lūdz pārskaitīt naudas līdzekļus). Identifikācijas kartes un/vai pases kopiju. Notariāli apliecinātu pilnvaru, ja kreditora prasījumu kreditora vārdā iesniedz pilnvarotā persona. Pārstāvim - nerezidentam personu apliecinoša dokumenta, kurš derīgs ieceļošanai Latvijā, kopija (notariāli apliecinātu un legalizētu kopiju ar notariāli apliecinātu tulkojumu latviešu valodā). Kreditora prasījuma iesniegumu, kas sagatavots kā juridiski saistošs dokuments saskaņā ar Latvijas Republikas ārējo normatīvo aktu prasībām un kas satur: faktisko apstākļu izklāstu; kreditora konta numurus likvidējamajā Baltic International Bank SE un atmaksājamo naudas līdzekļu apmēru; kredītiestādes konta numuru, uz kuru pārskaitīt naudas līdzekļus, tai skaitā norādot IBAN numuru, kredītiestādes nosaukumu un SWIFT kodu; informāciju par to, vai kreditors ir uzskatāms par ieinteresēto personu Kredītiestāžu likuma 1. panta pirmās daļas 36.punkta izpratnē; informāciju par to, vai kreditors ir uzskatāms par politiski nozīmīgu personu, politiski nozīmīgas personas ģimenes locekli vai ar politiski nozīmīgu personu cieši saistītu personu Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma 1.panta 18., 181. un 182.punkta izpratnē; kreditora elektroniskā pasta adresi un apliecinājumu, ka kreditors saziņai ar likvidējamo Baltic International Bank SE  piekrīt izmantot elektroniskās saziņas veidu un piekrīt likvidējamās Baltic International Bank SE likvidācijas procesā dokumentus saņemt elektroniski; apliecinājumu, ka kreditors un/vai tā pārstāvis ir informēts un piekrīt, ka likvidējamā Baltic International Bank SE apstrādā viņu personas datus kreditora prasījuma izskatīšanas nolūkiem un citiem pamatotiem nolūkiem visā likvidācijas procesa laikā. Dokumentus, kas apstiprina naudas līdzekļu likumīgo izcelsmi, norādot un detalizēti paskaidrojot naudas līdzekļu likumīgu izcelsmi. Dokumentus, kas apliecina, ka uz kreditora vārda ir atvērts bankas konts, kas norādīts kreditora prasījuma iesniegumā (bankas konts, uz kuru kreditors lūdz pārskaitīt naudas līdzekļus). Personu apliecinoša dokumenta, kurš ir derīgs ieceļošanai Latvijā, kopiju (notariāli apliecinātu un legalizētu kopiju ar notariāli apliecinātu tulkojumu latviešu valodā). notariāli apliecinātu pilnvaru, ja kreditora prasījumu kreditora vārdā iesniedz pilnvarotā persona. Pārstāvim - nerezidentam personu apliecinoša dokumenta, kurš derīgs ieceļošanai Latvijā, kopija (notariāli apliecinātu un legalizētu kopiju ar notariāli apliecinātu tulkojumu latviešu valodā). Kreditoram – juridiskajai personai (komercsabiedrībai, biedrībai, nodibinājumam u.c.) – nepieciešams iesniegt šādus dokumentus: Juridiska persona – rezidents Juridiska persona – nerezidents Kreditora prasījumu, kas sagatavots kā juridiski saistošs dokuments saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem un kas satur: faktisko apstākļu izklāstu; kreditora konta numurus likvidējamajā Baltic International Bank SE un atmaksājamo naudas līdzekļu apmēru; bankas konta numuru, uz kuru pārskaitīt naudas līdzekļus; informāciju par to, vai kreditors ir uzskatāms par ieinteresēto personu Kredītiestāžu likuma 1. panta pirmās daļas 36.punkta izpratnē; kreditora elektroniskā pasta adresi un apliecinājumu, ka kreditors saziņai ar likvidējamo Baltic International Bank SE  piekrīt izmantot elektroniskās saziņas veidu un piekrīt likvidējamās Baltic International Bank SE likvidācijas procesā dokumentus saņemt elektroniski; apliecinājumu, ka kreditors un/vai tā pārstāvis ir informēts un piekrīt, ka likvidējamā Baltic International Bank SE apstrādā viņu personas datus kreditora prasījuma izskatīšanas nolūkiem un citiem pamatotiem nolūkiem visā likvidācijas procesa laikā. Dokumentus, kas apstiprina naudas līdzekļu likumīgu izcelsmi, norādot un detalizēti paskaidrojot naudas līdzekļu likumīgu izcelsmi. Dokumentus, kas apliecina, ka uz kreditora vārda ir atvērts bankas konts, kas norādīts kreditora prasījuma iesniegumā (bankas konts, uz kuru kreditors lūdz pārskaitīt naudas līdzekļus). Identifikācijas kartes un/vai pases kopiju un dokumentu, kas apliecina personas pārstāvības tiesības un pilnvaras iesniegt kreditora prasījumu. Pārstāvim - nerezidentam personu apliecinoša dokumenta, kurš derīgs ieceļošanai Latvijā, kopija (notariāli apliecinātu un legalizētu kopiju ar notariāli apliecinātu tulkojumu latviešu valodā). Notariāli apliecinātu pilnvaru, ja kreditora prasījumu kreditora vārdā iesniedz pilnvarotā persona. Pārstāvim - nerezidentam personu apliecinoša dokumenta, kurš derīgs ieceļošanai Latvijā, kopija (notariāli apliecinātu un legalizētu kopiju ar notariāli apliecinātu tulkojumu latviešu valodā). ja attiecīgais kreditors atbilst mikrouzņēmuma, maza vai vidēja izmēra uzņēmuma statusam Kredītiestāžu un ieguldījumu brokeru sabiedrību darbības atjaunošanas un noregulējuma likuma izpratnē, tad dokumentus, kas to apliecina – 2022.gada pārskatu vai sertificēta revidenta apstiprinājumu par to, ka kreditors atbilst mikrouzņēmuma, maza vai vidēja izmēra uzņēmuma statusam Eiropas Komisijas regulas Nr.651/2014 1.pielikuma izpratnē attiecībā uz gada apgrozījumu. Kreditora prasījumu, kas sagatavots kā juridiski saistošs dokuments saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem un kas satur: faktisko apstākļu izklāstu; kreditora konta numurus likvidējamajā Baltic International Bank SE un atmaksājamo naudas līdzekļu apmēru; bankas konta numuru, uz kuru pārskaitīt naudas līdzekļus, tai skaitā norādot IBAN numuru, bankas nosaukumu un bankas SWIFT kodu; informāciju par to, vai kreditors ir uzskatāms par ieinteresēto personu Kredītiestāžu likuma 1. panta pirmās daļas 36.punkta izpratnē; kreditora elektroniskā pasta adresi un apliecinājumu, ka kreditors saziņai ar likvidējamo Baltic International Bank SE  piekrīt izmantot elektroniskās saziņas veidu un piekrīt likvidējamās Baltic International Bank SE likvidācijas procesā dokumentus saņemt elektroniski; apliecinājumu, ka kreditors un/vai tā pārstāvis ir informēts un piekrīt, ka likvidējamā Baltic International Bank SE apstrādā viņu personas datus kreditora prasījuma izskatīšanas nolūkiem un citiem pamatotiem nolūkiem visā likvidācijas procesa laikā. Dokumentus, kas apstiprina naudas līdzekļu likumīgu izcelsmi, norādot un detalizēti paskaidrojot naudas līdzekļu likumīgu izcelsmi. Dokumentus, kas apliecina, ka uz kreditora vārda ir atvērts bankas konts, kas norādīts kreditora prasījuma iesniegumā (bankas konts, uz kuru kreditors lūdz pārskaitīt naudas līdzekļus). Identifikācijas kartes un/vai pases kopiju un dokumentu, kas apliecina personas pārstāvības tiesības un pilnvaras iesniegt kreditora prasījumu. Pārstāvim - nerezidentam personu apliecinoša dokumenta, kurš derīgs ieceļošanai Latvijā, kopija (notariāli apliecinātu un legalizētu kopiju ar notariāli apliecinātu tulkojumu latviešu valodā). notariāli apliecinātu pilnvaru, ja kreditora prasījumu kreditora vārdā iesniedz pilnvarotā persona. Pārstāvim - nerezidentam personu apliecinoša dokumenta, kurš derīgs ieceļošanai Latvijā, kopija (notariāli apliecinātu un legalizētu kopiju ar notariāli apliecinātu tulkojumu latviešu valodā). Ja attiecīgais kreditors atbilst mikrouzņēmuma, maza vai vidēja izmēra uzņēmuma statusam Kredītiestāžu un ieguldījumu brokeru sabiedrību darbības atjaunošanas un noregulējuma likuma izpratnē, tad dokumentus, kas to apliecina – 2022.gada pārskatu vai sertificēta revidenta apstiprinājumu par to, ka kreditors atbilst mikrouzņēmuma, maza vai vidēja izmēra uzņēmuma statusam Eiropas Komisijas regulas Nr.651/2014 1.pielikuma izpratnē attiecībā uz gada apgrozījumu. Apliecību par sabiedrības stāvokli (Certificate of Good Standing), kas izdota ne vēlāk kā 30 dienas pirms tās iesniegšanas likvidējamās Baltic International Bank SE likvidatoram. Apliecību par sabiedrības pārvaldes institūcijām (Certificate of Incumbency), kas izdota ne vēlāk kā 30 dienas pirms tās iesniegšanas likvidējamās Baltic International Bank SE likvidatoram. Informāciju  par patieso labuma guvēju, ka arī: informāciju par to, vai patiesais labuma guvējs ir uzskatāms par ieinteresēto personu Kredītiestāžu likuma 1. panta pirmās daļas 36.punkta izpratnē; informāciju par to, vai patiesais labuma guvējs ir uzskatāms par politiski nozīmīgu personu, politiski nozīmīgas personas ģimenes locekli vai ar politiski nozīmīgu personu cieši saistītu personu Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma 1.panta 18., 181. un 182.punkta izpratnē. Juridisko veidojumu papildus iesniedzamie dokumenti: Dokumenti, kas apliecina juridiskā veidojuma statusu, izveidošanas mērķi un nosaukumu. Dokumenti, kas apliecina struktūru un pārvaldes mehānismu, tai skaitā patieso labuma guvēju vai personu, kuras interesēs ir izveidots vai darbojas juridisks veidojums. 

Rekvizīti kredītsaistību dzēšanai un komisiju maksājumiem

Cienījamie klienti, 2022.gada 12.decembrī Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padome pieņēma lēmumu apturēt Baltic International Bank SE (Banka) finanšu pakalpojumu sniegšanu, tai skaitā Bankai aizliegts veikt debeta un kredīta maksājumus klientu kontos jebkurā valūtā, izsniegt jaunus kredītus un palielināt esošo kredītu limitus, t.sk. veikt reversos repo darījumus. Tomēr augstāk norādītā lēmuma pieņemšana neietekmē esošo kredītsaistību un citu maksājumu saistību izpildi pret Banku. Tādēļ visiem Bankas klientiem, kam ir kredītu vai citu maksājumu saistības pret Banku, lūdzam turpināt veikt jau iestājušo un nākotnes maksājumu izpildi noslēgtajos līgumos noteiktajā kārtībā, turpmāk veicot ar saistību izpildi saistītos pārskaitījumus uz zemāk norādītajiem rekvizītiem tikai euro valūtā:   Saņēmējs: Baltic International Bank SE Reģistrācijas Nr. 40003127883 Adrese: Kalēju iela 43, Rīga, LV-1050 Konts Nr. LV98CBBR1130131400070   Saņēmējbanka: BluOr Bank AS SWIFT kods: CBBRLV22   Maksājuma mērķis kredīta saistību dzēšanai: Aizņēmēja dati (Fiziskām personām: vārds, uzvārds, personas kods (LR rezidentiem), dzimšanas datums (LR nerezidentiem) / Juridiskām personām: nosaukums, reģistrācijas numurs) maksājums saskaņā ar Kredīta līgumu Nr. ___/___/___ Maksājuma mērķis maksājumu karšu izmantoto kredītlimitu dzēšanai: Aizņēmēja dati (Fiziskām personām: vārds, uzvārds, personas kods (LR rezidentiem), dzimšanas datums (LR nerezidentiem) / Juridiskām personām: nosaukums, reģistrācijas numurs) maksājums kredītkartes limita dzēšanai saskaņā ar Klientu apkalpošanas līgumu Nr. ___/___/___ Maksājuma mērķis komisiju un citu pakalpojumu apmaksai: Maksātāja dati (Fiziskām personām: vārds, uzvārds, personas kods (LR rezidentiem), dzimšanas datums (LR nerezidentiem) / Juridiskām personām: nosaukums, reģistrācijas numurs) maksājums saskaņā ar Līgumu Nr. ___/___/___ Vēršam uzmanību, ka norādītais konts ir paredzēts tikai Bankas pakalpojumu apmaksai (kredītsaistību un citu maksājumu saistību izpildei un komisiju apmaksai). Klientiem, kuriem iestājās kredītsaistību un citu maksājumu saistību izpildes termiņš pēc 2022.gada 12.decembra un kuriem bija liegta iespēja veikt maksājumu līdz šī paziņojuma nosūtīšanas dienai, netiks piemērotas esošajos līgumos par nokavējumu noteiktās sankcijas.   

Valsts garantētās noguldījumu atlīdzības izmaksa

Cienījamie klienti, Ievērojot likumā noteiktās prasības, Baltic International Bank SE ir nodrošinājusi pieteikumu pieņemšanu valsts garantētās noguldījumu atlīdzības izmaksai. Lai pieteiktu Jūsu noguldījuma garantētās atlīdzības izmaksu, nepieciešams aizpildīt pieteikumu par valsts garantētās noguldījumu atlīdzības izmaksu, norādot klientam piederošu kontu (IBAN) kas atvērts SEPA zonas bankā. Pieteikumu iesniegšanas veidi: elektroniski Internetbankā, parakstot ar DIGIPASS; elektroniski, atsūtot uz Bankas e-pastu info@bib.eu pieteikumu, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu; personīgi, iesniedzot pieteikumu Bankā klātienē Grēcinieku ielā 6, Rīgā; atsūtot pa pastu notariāli apstiprināta un atbilstoši apostilēta vai apliecināta pieteikuma oriģinālu.   PIETEIKUMA VEIDLAPA   Jautājumu gadījumā, lūdzam sazināties ar Finanšu un kapitāla tirgus komisiju: par garantēto atlīdzību izmaksu: +371 67022801, par darījumiem ar finanšu instrumentiem: +371 67022807, par citiem jautājumiem: +371 67022819, FKTK e-pasts: BIB@fktk.lv   Detalizēta informācija pieejama šeit: https://www.bank.lv/darbibas-jomas/klientu-aizsardziba/informacija-par-baltic-international-bank-se

Paziņojums par seifu darbību

Cienījamie klienti! Informējam, ka Baltic International Bank seifi ir pieejami un turpina savu darbību kā iepriekš. Par iespējamo apmeklējuma laiku lūgums sazināties ar savu personīgo baņķieri!   Paldies! Baltic International Bank  

Visas ziņas
KLIENTU APKALPOŠANA

(+371) 6700 0444

9:30 - 17:00

Pirmdiena - Piektdiena

pēc Latvijas laika GMT +02:00