ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

PAZIŅOJUMS par likvidējamās Baltic International Bank SE likvidāciju un Seifa nomas līguma darbības izbeigšanu

Jaunumi - 2023. gada 14. aprīlis

Rīgā, 2023.gada 11.aprīlī

Nr.

 

Ar Ekonomisko lietu tiesas 2023.gada 24.marta spriedumu civillietā Nr. C75010823 Baltic International Bank SE, reģ.Nr.40003127883, turpmāk – Banka, tika atzīta par likvidējamu un tika uzsākts tās likvidācijas process. Par Bankas likvidatoru ir iecelts zvērināts advokāts Olavs Cers, turpmāk – likvidators.

 

Ievērojot  to, ka pēc likvidācijas uzsākšanas Banka vairs nesniegts ierastos pakalpojumus un neveiks klientu apkalpošanu, Klienta Seifa nomas līguma, turpmāk – Līgums, darbība tiek izbeigta ar 2023.gada 24.martu un klientam piešķirtā seifa saturs uzskatāms par trešo personu mantu.

 

Saskaņā ar Kredītiestāžu likuma 133.panta pirmās daļas  2.punkta noteikumiem kreditori – vai citas personas, kurām ir prasījuma tiesības pret Banku, ir tiesīgi pieteikt savas prasības un pretenzijas likvidatoram triju mēnešu laikā no paziņojuma oficiālajā izdevumā Latvijas Vēstnesis.

 

Ievērojot minēto Likvidators aicina klientu ne vēlāk kā triju mēnešu laikā no sludinājuma publicēšanas oficiālajā izdevumā Latvijas Vēstnesis, t.i. laikā no 2023.gada 29.marta līdz 2023.gada 29.jūnijam ieskaitot, iesniegt likvidatoram pieteikumu klienta seifa satura pārņemšanai.  Pieprasījums likvidatoram nosūtāms latviešu valodā uz elektroniskā pasta adresi bib.likvidators@cersjurkans.lv, vai ierakstītā pasta sūtījumā uz Strēlnieku iela 9 – 4, Rīga, LV- 1010, Latvija.

 

Par klienta nomātā seifa atvēršanas laiku un seifa atvēršanas procedūru, kā arī klienta izmaksām līdz seifa atvēršanai, klienti tiks informēti, atbildot uz klientu iesniegto pieprasījumu.

 

Seifa satura pārņemšana būs iespējama pēc AML procedūras veikšanas klientam.

 

Visus no Līguma izrietošos maksājums, izdevumus un zaudējumus, ja tādi Bankai būs radušies līdz seifa atvēršanas brīdim, klientam ir pienākums apmaksāt līdz seifa atvēršanas dienai.

 

 

Ja AML procedūras rezultāti radīs Likvidatoram pamatotas šaubas par klienta Līguma II daļas 3.18.punkta pārkāpumu un/vai citus drošības riskus, Likvidators nekavējoties par minēto informēs kompetentas valsts institūcijas, tajā skaitā Finanšu izlūkošanas dienestu, un nodos seifa saturu to rīcībā.

 

Pēc 2023.gada 29.jūnija, ja klients nebūs rakstiski pieteicies seifa satura pārņemšanai, vai nebūs veicis visus pienākošos maksājumus un/vai neieradīsies Bankā atbrīvot seifu, seifa piespiedu atvēršana saskaņā ar Līguma II daļas 7.2.5., 7.2.6., 7.3. un 8.4.punktu noteikumiem notiks bez klienta klātbūtnes Likvidatora un viņa pieaicinātu personu klātbūtnē, tādā gadījumā lēmumu par turpmāku rīcību ar seifa saturu pieņems Likvidators.

 

 

Likvidējamās Baltic International Bank SE

likvidators zvērināts advokāts Olavs Cers

Atpakaļ uz ziņu sarakstu
KLIENTU APKALPOŠANA

(+371) 6700 0444

9:30 - 17:00

Pirmdiena - Piektdiena

pēc Latvijas laika GMT +02:00