ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

ESG (Environmental. Social. Governance)

Baltic International Bank SE ir vērsta uz ilgtspējīgu attīstību visos Bankas darbības aspektos. Bankas darbība ir balstīta ESG (Environmental. Social. Governance) pieejā.  

 Par ESG

Bankas atbildīgā pieeja ikvienā tās darbības izpausmē nodrošina ilgtspējīgas attīstības pamatu mūsu klientiem un mums pašiem. Banka rosina un līdzdarbojas pārmaiņu procesos – gan kā sabiedrības izglītotājs, gan kā dažādu iniciatīvu un projektu finanšu avots.

Vides saglabāšanas, sociālās atbildības un labas pārvaldības jautājumi ir svarīgi biznesa videi un sabiedrībai kopumā. Turklāt atbildīga pieeja biznesā rada konkurētspējas priekšrocības – sniedz jaunas biznesa iespējas un atver jaunus tirgus, paplašina klientu loku, stiprina zīmolu.

Banka saprot, ka tās panākumi ir cieši saistīti ar sabiedrības labklājību un uzplaukumu. Tāpēc mums ir svarīgi sadarboties ar tādiem partneriem, kuri savā darbā atbalsta ilgtspējīgu attīstību. Banka nodrošina pievilcīgu, taisnīgu, drošu un veselīgu darba vidi saviem darbiniekiem.

 

Sociālās atbildības un ilgtspējīgas attīstības pārskats 2021

Sociālās atbildības un ilgtspējīgas attīstības pārskats 2020

Sociālās atbildības un ilgtspējīgas attīstības pārskats 2019

Sociālās atbildības un ilgtspējīgas attīstības pārskats 2018

 

E (VIDES FAKTORS)

Picture

Baltic International Bank SE savā darbā ievēro uz resursu un enerģijas taupību, kā arī uz klimata neitralitāti vērstas vadlīnijas. Mēs sniedzam iespēju klientiem gūt ienesīgumu no kapitāla un vienlaikus rūpējamies par vidi un sabiedrības labklājību pašlaik un nākotnē.

Vides jomā Bankas rīcības politika ir izstrādāta saskaņā ar ANO Ģenerālajā asamblejā pieņemto rezolūciju “Mūsu pasaules pārveidošana: ilgtspējīgas attīstības programma 2030. gadam”. Bankas apņemšanās:

 • Nodrošināt ilgtspējīgu Bankas darbību un starptautiskajos un nacionālajos vides aizsardzības normatīvajos aktos noteikto principu ievērošanu.
 • Iekļaut vides aizsardzības faktoru novērtēšanu biznesa lēmumu pieņemšanā.
 • Investīciju projektu finansēšanā dot priekšroku uz vides saglabāšanu un ilgtspējīgu attīstību vērstiem projektiem.
 • Veicināt Bankas darbā efektīvu dabas resursu izmantošanu, t.sk. videi draudzīgu tehnoloģiju izmantošanu. 

S (SOCIĀLĀ JOMA)

Picture

Baltic International Bank SE ir daļa no sabiedrības, kurā tā darbojas un apzinās savu atbildību dažādu sabiedrības grupu priekšā. Tie ir gan mūsu darbinieki, gan klienti un sadarbības partneri, gan arī plašāka sabiedrība. Banka atbalsta sociālus projektus, iniciē un vada tos pati, iesaistās sabiedriski nozīmīgās norisēs, kā arī atbalsta Latvijas kultūras, mākslas un literatūras vērtību tapšanu un nodošanu nākamajām paaudzēm.

Mēs veicinām jaunu darba vietu izveidi, finansējot jaunu uzņēmumu rašanos un rūpējamies par Bankas darbinieku labbūtību, jo darbinieku iesaiste mūsu kopīgo mērķu sasniegšanā ir atslēgas faktors ilgtspējīgai attīstībai. Mūsu kolēģu kompetence, motivācija, zināšanas veido Bankas konkurētspēju šobrīd un nosaka mūsu nākotnes potenciālu.

G (KORPORATĪVĀ PĀRVALDĪBA)

Picture

Baltic International Bank SE īpašu uzmanību pievērš korporatīvās pārvaldības principu ievērošanai, savā darbībā veidojot atvērtu un uzticamu komunikāciju ar Bankas klientiem, partneriem, darbiniekiem, akcionāriem un citām iesaistītajām pusēm, kā arī nodrošinot atbilstību Latvijas un starptautiskajām likumdošanas normām un ētikas standartiem.

Laba korporatīvā pārvaldība nozīmē efektīvu un caurskatāmu pārvaldības sistēmu, labu reputāciju un cīņu ar korupciju. Korporatīvās pārvaldības principi paredz:

 • Bankas akcionāru, Padomes un Valdes pienākumu un atbildības nepārprotamu sadalījumu, kā arī šo principu un tiesību ievērošanu.
 • Bankas korporatīvo vērtību (atbildība, pārliecība, lakoniskums, caurspīdīgums un komandas darbs) ievērošanu ikdienas darbā.
 • Skaidru, precīzu un patiesībai atbilstošu Bankas darbības pārskatu sagatavošanas procesu.
 • Operacionālo risku apzināšanu un vadīšanu.
 • Iespējamo interešu konfliktu situāciju pārvaldīšanu un ierobežošanu.
 • Taisnīgus, drošus un veselībai nekaitīgus darba apstākļus.
 • Valdes locekļu un atbildīgo darbinieku, kuri iesaistīti būtisku ar Bankas darbību saistītu lēmumu pieņemšanā, adekvātu kvalifikāciju; tādu darbinieku atlases procesu, pilnvaras un atalgojuma sistēmu, kas kalpo Bankas ilgtermiņa interesēm un nodrošina nepieciešamās zināšanas, pieredzi un kompetenci.

Baltic International Bank SE ir noteikusi rīcības principus vairākās ar korporatīvo pārvaldību saistītās izpausmēs. Tās aptver nodokļu jomu, darbinieku nediskriminēšanu un darba drošību, cilvēktiesību un pretkorupcijas jautājumus un Bankas attiecības ar piegādātājiem. 

 

ILGTSPĒJAS INDEKSS 

Baltic International Bank SE katru gadu piedalās Korporatīvās ilgtspējas un atbildības institūta, Latvijas Darba devēju konfederācijas un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības organizētajā Ilgtspējas indeksā, un esam gandarīti, ka 2022. gadā Banka ceturto gadu pēc kārtas saņēma indeksa augstāko – Platīna kategoriju.

Picture

ĢIMENEI DRAUDZĪGA DARBAVIETA

 Picture

Sabiedrības un integrācijas fonds 2021.gada decembrī piešķīra Baltic International Bank “Ģimenei draudzīga darbavieta” statusu. “Ģimenei draudzīga darbavieta” ir par attieksmi pret darba ņēmējiem, nevis tikai par formāli izpildītām prasībām. Ģimenei draudzīgās darbavietās strādājošajiem ir augstāka produktivitāte, darbinieki ir lojāli un uzticīgi. Katrs kolēģis var būt lielisks piemērs arī citam, kopā veidojot darba vidi ģimenei draudzīgāku. 

KLIENTU APKALPOŠANA

(+371) 6700 0444

9:30 - 17:00

Pirmdiena - Piektdiena

pēc Latvijas laika GMT +02:00